ประวัติความเป็นมา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิืทยาลัยปทุมธานีได้ก่อตั้ง หลังจากที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม วิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง และมีบัณฑิตที่สำเสร็จการศึกษาในรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปทุมธานี ขึ้น

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้

ปณิธานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้น การจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพและการเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับชาติ 
2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม เป็นแหล่ง แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ หลากหลาย รูปแบบ 
4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ และทรัพยากรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ