ศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา

       ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
       ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

งานปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเฮิร์บ โปรดักท์ จำกัด / บริษัท เอ็น ทีม ครีเอชั่น จำกัด
       อาจารย์พิเศษ สอนการอ่านข่าวโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันของ ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
       ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  ฝน ธนสุนทร

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งานปัจจุบัน นักร้อง นักแสดง และพิธีกรดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 

ปริญญาเอกหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย อดีตโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตนักแสดง